Ouderraad

De ouderraad (OR) is een onafhankelijke groep ouders. De OR is een belangrijk aanspreekpunt voor ouders richting de school.
De OR beheert de jaarlijkse ouderbijdrage waar tal van activiteiten binnen de school mee gefinancierd worden en organiseert deze. U kunt hierbij denken aan activiteiten zoals schoolreizen, werkweken, viering van feestdagen, culturele uitjes, verkeerslessen en dergelijke. Ook de aanleg en onderhoud van onze mooie schoolpleinen worden deels door de ouderbijdrage ondersteund. De ouderraad zorgt voor de inkomsten en, in overleg met de schooldirectie, voor de verdeling van de het geld over de activiteiten. De penningmeester legt op de jaarvergadering verantwoording af. Dit wordt gecontroleerd door een kascommissie bestaande uit 2 personen. Tevens wordt op de jaarvergadering de begroting voor het komende jaar ingediend en de jaarlijkse ouderbijdrage vastgesteld.

De bijeenkomsten van de OR zijn openbaar en kunnen door belangstellenden worden bijgewoond. In de kalender staan de data van de OR vergaderingen.

Alles wat voor ouders van belang is om te weten wordt besproken. De OR houdt zich in principe niet bezig met onderwijsinhoudelijke zaken (dit doet de MR) maar de OR heeft wel een signalerende functie. Vragen van ouders kunnen naar voren gebracht worden.

 
Activiteiten en faciliteiten

Binnen de school zijn veel ouders actief die helpen met een activiteit of faciliteit, met elk een eigen contactpersoon. De stand van zaken van de activiteiten en faciliteiten wordt in de OR besproken om ervoor te zorgen dat ze zowel met actieve ouders als (indien nodig) financiën gecontinueerd kunnen worden.

 

Nu de corona op zijn retour is mogen er gelukkig weer ouders de school in.

De school is van ons allemaal, ouders, kinderen en leerkrachten. Voor iedere ouder is er wel een taak waarmee hij/zij bij kan bijdragen om een fijne leef en leeromgeving te creeëren voor onze kinderen. Voor meer informatie hierover kijk eens bij voorbereide omgeving, workshoppen of neem contact op met een van de ouderraadleden. 

 
Ouderraadleden schooljaar 2021-2022

  • Manon Osseweijer (voorzitter), moeder van Casper (MBC)
  • Jasper Anderluh (penningmeester), vader van Jelle (BBB)  
  • Marijke Doornbos (algemeen lid), moeder van Bram (BBC) en Sander (MBA)
  • Martijn Schmidt (algemeen lid), vader Jelte (OBA)
  • Jacqueline Eshuis, groepsleerkracht middenbouw C (vanuit het team) 
  • Maaike Blom, groepsleerkracht onderbouw C (vanuit het team)

Neem vooral contact met ons op!

 

Vergaderschema

De Ouderraden vergaderen ongeveer 7 maal per jaar. Begin oktober vindt er een gezamenlijke jaarvergadering plaats. Hier wordt de jaarlijkse ouderbijdrage vastgesteld. De vergaderdata zijn te vinden in de agenda.