Leerlingzorg

De algemene opvatting over zorgverbreding (differentiatie, individualisering) komt in belangrijke mate overeen met de montessori visie.

Visie passend onderwijs school 

 

Wij willen kinderen in vrijheid zichzelf laten bouwen! “Het kind is de bouwer van de mens.” (Maria Montessori)

 

Kinderen kunnen bij ons zichzelf zijn en zijn leidend in hun eigen ontwikkeling. Door de Montessori-opvoeding binnen ons onderwijs gaan wij uit van de individuele ontwikkeling van het kind en streven wij ernaar dat iedere leerling het onderwijs krijgt dat zoveel als mogelijk bij hem of haar past. Wat werkt voor uw kind stimulerend en wat kan belemmerend werken? Welke talenten heeft uw kind en hoe kunnen wij deze inzetten in het dagelijks onderwijs voor uw kind?

 

Elk kind heeft een vrije werkkeuze en ontwikkelt zich naar eigen aanleg op eigen niveau en tempo. De vrijheden die het kind hiermee krijgt dragen bij aan de ontwikkeling van de zelfstandigheid, het zelfvertrouwen en zelfbewustzijn van uw kind. In het montessorionderwijs, en zo ook bij ons, geldt vrijheid in gebondenheid. De leerkracht is er om dit proces te begeleiden en het kind te leren de juiste keuzes voor zichzelf te maken. Om onderwijskundige redenen kan de school soms met de hele groep of individueel beredeneerd afwijken van de vrije werkkeuze.

 

Wij willen dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. Naast het werken aan de cognitieve ontwikkeling (taal en rekenen), is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische ontwikkeling, de algemene ontwikkeling en de creativiteit. Wij staan dus een holistische benadering voor.

 

Toch kan het gebeuren dat we constateren dat kinderen meer nodig hebben, soms behoeven kinderen extra aandacht en ondersteuning om te voorkomen dat ze te kort komen of vastlopen en op een te laag niveau gaan functioneren.

Het is natuurlijk mooi als we deze kinderen dan extra ondersteuning kunnen bieden zodat zij gewoon bij ons op school kunnen blijven ook al is dat soms best een uitdaging. Alle randvoorwaarden hiervoor moeten dan wel op orde zijn. Bij het besluit om te zien of we de zorg aankunnen, volgen we de volgende criteria: 

  • Is het in het belang van het kind om op onze school te blijven?
  • Kunnen we de veiligheid van het kind en de andere kinderen in de groep waarborgen?
  • Is er een werkbare verdeling in de groep van kinderen die extra zorg nodig hebben en kinderen die deze extra zorg niet nodig hebben?
  • Kunnen we de mate van ondersteuning die het kind nodig heeft bieden?
  • Krijgen we vanuit het samenwerkingsverband voldoende financiële middelen om de zorg die nodig is te kunnen bieden?

Naar aanleiding van de bovenstaande criteria zullen leerkrachten, ouders , IB-er, schoolleider en het samenwerkingsverband met elkaar de afweging maken of wij het kind de ondersteuning kunnen bieden waardoor hij of zij zich optimaal bij ons  kan ontwikkelen.

 

 

De Intern Begeleider coördineert, organiseert en registreert de zorgverbredings- maatregelen in de school. De IB-er verzorgt ook de contacten met externe begeleiders en externe organisaties op het gebied van zorg zoals schoolarts, Jeugd Maatschappelijk Werker, Team Jeugd, PPO Delflanden, Preventief Ambulant Begeleiders, leerplichtambtenaar en Onderwijs Advies. De IB-er houdt zich niet bezig met remediering van individuele leerlingen, maar is consultant voor collega’s, organiseert leerlingbesprekingen, begeleidt gesprekken over kinderen die in de zorglijn vallen en is aanspreekpunt op het gebied van zorg.