Aanmelding, toelating en leerplicht

Aanmelding

Wanneer u als ouder/verzorger belangstelling heeft voor onze school, kunt u een mail sturen naar naar onze administratieve medewerker Jose, haar mailadres is:

j.hunnego@jan-vermeer.nl 

 

Wanneer u in de mail vermeldt in welk jaar en welke maand uw kind geboren is, dan kan Jose u laten weten of er nog ruimte is om uw kind aan te melden voor de leeftijdsgroep waar uw kind in valt.

Als er ruimte is om uw kind te kunnen plaatsen krijgt u daarna van haar een voor-aanmeldingsformulier toegestuurd. Ook zal zij u uitnodigen om deel te nemen aan een informatieochtend.

Tijdens zo een informatieochtend krijgt u een rondleiding en worden alle belangrijke zaken over het montessori onderwijs en onze school verteld. Natuurlijk is er dan ook ruimte om vragen te stellen.

 

Wachtlijst

Wacht u niet te lang met het voor-aanmelden, want we sluiten de voor-aanmeldingen zodra een groep het maximum aantal heeft bereikt. Wanneer het maximum bereikt is dan kan uw kind op de wachtlijst worden geplaatst, in afwachting van leerlingen die door verhuizing of andere oorzaken van school gaan. Op de wachtlijst staan kan tegelijk met een aanmelding op een andere locatie of op een andere school. Zodra uw kind 4 jaar is vervalt de wachtlijst-plek als uw kind op een school zit. Er wordt daarna niet meer gewisseld van school. Zij-instroom vanuit andere scholen, na bijvoorbeeld een verhuizing, blijft wel mogelijk als de omvang van de desbetreffende groep dat toelaat.

 

Toelating

Om te worden toegelaten tot de basisschool moeten kinderen 4 jaar zijn. Op de dag dat zij vier jaar worden, kunnen ze naar school. Op de 4e verjaardag wordt er pas daadwerkelijk ingeschreven. Om jonge kinderen te laten wennen aan de basisschool, mogen ze in de maand voorafgaand aan hun vierde verjaardag vijf ochtenden op school komen. De leerkracht van de onderbouw neemt daarvoor contact met u op.

 

Intake gesprekken en Drie-jarigen in de onderbouw

Officieel aanmelden mag echter al vanaf drie jaar. Daarom vinden de intake gesprekken twee maanden voor de derde verjaardag plaats. Deze gesprekken zijn met de schooleider Karin Keizer, Jose Hunnego zal u hiervoor een uitnodiging sturen. Intakegesprekken vinden alleen plaats met kinderen die wij kunnen plaatsen, hiervan heeft u dan dus al eerder een kennisgeving ontvangen.

 

Kinderen kunnen ook vanaf drie jaar, al twee dagen per week meedraaien in een onderbouwgroep, ze vallen officieel dan nog wel onder kinderopvang Marie, dus de aanmeldingen hiervoor verlopen via de kinderopvang De Lange Keizer. 

Bestuurlijk toelatingsbeleid scholen Librijn

De toegankelijkheid tot het openbaar onderwijs is onomstreden. Zonder discriminatie naar godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke overtuiging of welk onderscheid dan ook.

Er zijn 3 onderwerpen die de toegankelijkheid tot een school van Librijn of een specifieke onderwijslocatie beïnvloeden.

 1. De school of de groep is vol. Librijn streeft naar een gelijkmatige verdeling van openbaar onderwijs over de steden Delft en Rijswijk, bereikbaar vanuit alle wijken van genoemde steden. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting. Op basis van de beschikbare ruimte kan de schoolleiding besluiten geen leerlingen meer in te schrijven. De schoolleiding zal u verwijzen naar een andere school van Librijn in de omgeving.
  Overigens is er geen vastgestelde norm voor aantallen leerlingen in een groep. Het aantal onderwijslokalen bepaalt het aantal groepen op een onderwijslocatie. Het aantal leerlingen in een groep wordt beïnvloed door bijvoorbeeld het onderwijskundig concept en de leerling populatie.
 2. Waarden en normen en voortvloeiende gedragingen. Het gedrag van een leerling kan de toelating tot een Librijn school beïnvloeden.Voor alle Librijn scholen staat respect centraal. Het gedrag van een individu mag het onderwijs en de ontwikkeling van alle leerlingen niet schaden. Per school zijn er school specifieke gedragsregels. Daar zijn veel overeenkomsten, maar ook verschillen te ervaren. 
 3. De zorgbehoefte van een leerling en de daarbij horende onderwijskundige en organisatorische vraagstukken.
  Voor elke school is beschreven wat de mogelijkheden zijn voor de begeleiding van leerlingen met een specifieke zorgbehoefte. Bv het onderwijskundige concept, professionaliteit en expertise van het personeel en leerling populatie beïnvloeden dit criterium.

 

Met ingang van 1 augustus 2014 is de invoering van Passend Onderwijs definitief geworden. Deze wet beïnvloedt het toelatingsbeleid op 2 punten, te weten:

 1. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor plaatsing van een aangemeld kind op een school in het samenwerkingsverband.
 2. De inzichtelijkheid voor ouders van het ondersteuningsaanbod in relatie tot de zorgbehoefte van kinderen van de school.

 

Leerplicht

Een kind wordt leerplichtig op de eerste schooldag van de maand na de vijfde verjaardag. Het eerste jaar is het kind voor ten hoogste 10 uur per week niet leerplichtig, waarvan 5 uur op initiatief van de ouders (dat hoeft u alleen even te melden aan de groepsleerkracht) en eventueel nog eens 5 uur met toestemming van de directie. U moet daartoe een verzoek indienen. 


De volledige leerplicht eindigt:

 • aan het eind van het twaalfde schooljaar, als de leerling ten minste 12 volledige schooljaren één of meer scholen heeft bezocht
 • aan het eind van het schooljaar waarin de leerling zestien jaar wordt.