Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Op Librijn niveau fungeert een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit zes ouders en zes personeelsleden die gekozen zijn uit de scholen van Librijn.
Momenteel zit er een leerkracht van onze school in de GMR. De GMR komt circa 7 keer per jaar bijeen.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad spreekt met het bestuur over schooloverstijgende zaken die voor alle scholen van Librijn gelden. Bijvoorbeeld het jaarlijkse bestuursformatieplan, de stichtingsbegroting, het strategisch beleidsplan en de vakantieregeling. Op de site van Librijn is informatie over de medezeggenschap opgenomen.